Mandarin(P):
Mandarin(Z): ㄘˇ
Korean(Eum): 차 [cha]
Korean(H/E): 작을 차
Japanese(On): し [shi]
Japanese(Kun): ちいさい [chiisai]
Cantonese: ci2
------------------------------------------------------------
Definition: small
------------------------------------------------------------
Rad.-Add. str. Index: [9.5]
Total strokes: 7
Radical: ()
------------------------------------------------------------
Unicode: U+4F4C
Big Five: CBBD
JIS X 0212-1990: 1675
Cangjie: OYMP
Four-corner Code: 2121.0
------------------------------------------------------------
Hanyu Da Zidian: 10147.060
Kang Xi: 0098.060
CiHai: 96.103
Morohashi: 00502
Dae Jaweon: 0206.170

Chinese-English-Asian dictionary. 2013.

Look at other dictionaries:

 • — cĭ ㄘˇ 〔《廣韻》雌氏切, 上紙, 清。 〕 小。 《管子‧輕重乙》: “天子中立, 地方千里, 兼霸之壤三百有餘里, 佌諸侯度百里。” 章炳麟 《檢論‧地治》: “近世所謂雙立君主者也, 方伯連率則聯邦已, 大者謂之兼霸之壤, 小者謂之佌諸侯。”一說佌通“ ”, “佌諸侯”為“齊諸侯”, 即列侯。 見 馬非百 《〈管子‧輕重篇〉新詮》。 …   Big Chineese Encyclopedy

 • — 拼音: ci3 解释: 见“佌佌”条。 …   Taiwan national language dictionary

 • — 拼音:ci3 見“佌佌”條。 …   Taiwan traditional national language dictionary

 • — cǐ 小的 [small]。 如: 佌佌(小的样子; 渺小; 微贱) …   Advanced Chinese dictionary

 • — cǐ (1) ㄘˇ (2) 〔~~〕小。 (3) 郑码: NIRR, U: 4F4C, GBK: 81D5 (4) 笔画数: 8, 部首: 亻, 笔顺编号: 32212135 …   International standard chinese characters dictionary

 • 佌佌 — 渺小;微賤。 《詩‧小雅‧正月》: “佌佌彼有屋, 蔌蔌方有穀。” 毛 傳: “佌佌, 小也。” 高亨 注: “佌佌, 卑微渺小。” 金 董解元 《西廂記諸宮調》卷二: “這箇將軍, 英雄名姓非佌佌。 嫌小官不做, 欲把山河取。” …   Big Chineese Encyclopedy

 • 佌佌 — 拼音: ci3 ci3 解释: 小的样子。 诗经·小雅·正月: “佌佌彼有屋, 蔌蔌方有谷。 ” …   Taiwan national language dictionary

 • 佌佌 — 拼音:ci3 ci3 小的樣子。 詩經·小雅·正月: “佌佌彼有屋, 蔌蔌方有穀。” …   Taiwan traditional national language dictionary

 • 佌猥 — 小。 章炳麟 《<社會通詮>商兌》: “今於 歐洲 佌猥之國, 不孰何也, 此豈宗法社會之聖人所漸漬邪?” …   Big Chineese Encyclopedy

 • 猥佌 — 渺小;鄙俗。 章炳麟 《排滿平議》: “ 大江 以南, 陪屬猥佌之族, 自 周 訖 唐 , 通謂之蠻, 別名則或言獠、言俚、言陸梁, 未有謂之苗者。” 黃侃 《<新方言>後序二》: “令古文隱誼, 悉得符驗於茲, 閭巷猥佌文士不道之言, 本之皆於《說文》、《爾雅》。” …   Big Chineese Encyclopedy

 • 蔌蔌 — 1.猥瑣醜陋貌。 《詩‧小雅‧正月》: “佌佌彼有屋, 蔌蔌方有穀。” 毛 傳: “蔌蔌, 陋也。” 林紓 《讀<小雅>》: “於是佌佌蔌蔌者布滿朝列, 國豈有不卒斬者耶!” 2.風勁烈貌。 《文選‧鮑照<蕪城賦>》: “稜稜霜氣, 蔌蔌風威。” 李善 注: “蔌蔌, 風聲勁疾之貌。” 唐 韓愈 《雨》詩: “坐來蔌蔌山風疾, 山雨隨風暗原隰。” 3.飄落貌。 五代 和凝 《天仙子》詞之二: “洞口春紅飛蔌蔌, 仙子含愁眉黛綠。” …   Big Chineese Encyclopedy

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.